دانلود رایگان


پروژه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادها - دانلود رایگاندانلود رایگان برآوردها نشان می دهد, مدت زمانی که در سازمانها صرف ارتباطات میگردد دامنه تغییر دارد, و اغلب اعضای سازمانها دست اندرکار فرایند ارتباطند و پیو

دانلود رایگان پروژه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهانوع فایل: word
قابل ویرایش 140 صفحه

چکیده:
برآوردها نشان مي دهد، مدت زماني كه در سازمانها صرف ارتباطات مي گردد بين 50/0 درصد تا 90/0 درصد دامنه تغيير دارد، و اغلب اعضاي سازمانها دست اندركار فرايند ارتباطند و پيوسته به كار جذب، ارزيابي و پخش و توزيع اطلاعات اشتغال دارند، و در اين راستا ارتباطات و چگونگي جهت گيري آنها به سمت اهداف سازماني از مسائل ضروري مورد توجه مديران است و اين توجه ناشي از ارتباط مؤثر با كاركنان و درك انگيزه هاي ارتباطي آنان، در توفيق مديران در دست يابي به اهداف طراحي شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتي است كه در علوم رفتاري و رفتار سازماني از اهداف والايي برخوردار است و مي تواند در عملكرد مديران تأثير عمده اي داشته باشد (محسنيان راد، 1369، ص 247).
روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي است و جامعه آماري كاركنان و مديران سازمان ملي جوانان به تعداد 300 نفر كاركنان و 14 نفر مدير داراي تحصيلات ديپلم تا فوق ليسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 14 نفر از مديران به علت كمي شمارش گرديد و 169 نفر از كاركنان انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبناي چهار كاركرد ارتباطات رابينز بوده است.
اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي مدير 95/0 صدم اعتبار پرسشنامه كارمندان 97/0 صدم تعيين گرديده است.
براي تجزيه و تحليل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصيفي، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زير است:
1-بين فرآيند ارتباطات و عملكرد مديران رابطه وجود دارد.
2-مديران بر اين اعتقادند كه كنترل رفتار سازماني پرسنل از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.
3-مديران بر اين اعتقادند كه در پرسنل ايجاد انگيزه مي كنند.
4-مديران بر اين اعتقادند كه عواطف و احساسات(روحيه) پرسنل چندان مهم تلقي نمي شود.
5-مديران بر اين اعتقادند كه انتقال اطلاعات به منظور تصميم گيري از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.

مقدمه:
در دنياي كنوني نقش ارتباطات در يك مجموعه، به عنوان يكي از عناصر اوليه مديريت به شمار مي رود. بنابراين به نظر مي رسد با توجه به رشد روز افزون سازمانها از يك سو و پيچيدگي مباحث مديريتي از سوي ديگر اهميت نياز به ارتباطات روزانه و موثر بيشتر
مي شود.
ارتباطات سازماني شامل فرايندي است كه دو يا چند واحد از يك مجموعه از طريق تبادل نظر، اطلاعات مورد نياز خود را مبادله كرده و از آنجايي كه ارتباطات از عناصر اوليه مديريت است، مديران بايد در سطوح مختلف با افراد مجموعه و يا همطراز خود ارتباط موثر برقرار كنند.
ارتباطات موثر يكي از عناصر كليدي موفقيت مديران است چرا كه اطلاعات به عنوان يك ورودي با اهميت در سيستم سازماني و در سايه ارتباطات موثر وارد مجموعه شده و پس از راه يابي ، نيازمند سيستم ارتباطي كارآمد خواهد بود، تا مورد پردازش قرار گيرد و همانند خون در شريان آن مجموعه جريان يابد.
بديهي است ارتباط مديران با افرادي كه در مجموعه تحت نظارت آنان انجام وظيفه
مي نمايند، بايد به بهترين شيوه ارتباطي جهت نيل به اهداف آن مجموعه باشد چرا كه همه جوانب كار مانند آموزشي، ارجاع، ماموريت و ارزيابي عملكرد از طريق اين ارتباطات صورت مي گيرد.
بنابراين به نظر مي رسد يك مدير موفق با بهره گيري از روشهاي اثر بخش ارتباطات براي افزايش كارايي مجموعه خود نقش ارزنده اي دارد.
هر جا كه ارتباطات موثرتر، بهتر و شفاف تر خواهد بود عملكرد مديران هم نيز بهبود داشته و مطمئناً عكس اين قضيه نيز به اثبات رسيده است (رحماني ، 1369 . ص 26).

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول: كليات پژوهش
1-1- مقدمه
2-1- بيان مسئله
3-1- هدف پژوهش
4-1- اهميت ضرورت پژوهش
5-1- انگيزه پژوهش
6-1- سوالهاي پژوهش
7-1- تعاريف عملياتي
فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
1-2- مباني نظري پژوهش
1-1-2- سابقه تاريخي و نقش ارتباطات
2-1-2- ارتباطات چيست
3-1-2- تعاريف ارتباطات
4-1-2- هدف از برقراري ارتباط
5-1-2- انواع ارتباطات
6-1-2- محاسن ارتباطات غیر رسمی
7-1-2- شيوه هاي ارتباط
8-1-2- شکلهای ارتباط
9-1-2- فرآيند ارتباطات
10-1-2- الگوي ارتباطي برلو
11-1-2- ارتباطات سازماني به عنوان يك فرآيند متقابل31
12-1-2- موانع برقراری ارتباط
13-1-2- كاركردهاي ارتباطات
14-1-2- نقش ادراك در ارتباطات
15-1-2- بازخور
16-1-2- ويژگي يك ارتباط مؤثر
17-1-2- رفتار تأثير گذار چيست
18-1-2- نقش بيان مؤثر در ارتباطات
19-1-2- چگونگي اثر بخشي و ارتقاء ارتباطات
ارتباط مؤثرتر
21-1-2- نقش شما در بهبود ارتباطات
22-1-2- ارتباطات محور توسعه
23-1-2- پيشرفت ارتباطات
24-1-2- انواع ارتباطات در سازمان
25-1-2- اهميت ارتباطات سازماني
26-1-2- مديريت ارتباطات سازماني
27-1-2- اهميت ارتباطات در مديريت
28-1-2- ارتباطات و مشكلات مديريت
2-2- عملكرد
1-2-2- مديريت عملكرد
2-2-2- ديدگاههاي تاريخي در مورد عملكرد
3-2-2- تعريف ارزشيابي عملكرد
4-2-2- سابقه مدل ACHIEVE
5-2-2- استفاده از مدل ACHIEVE
6-2-2- سه كنش مديريت عملكرد
7-2-2- برنامه ريزي عملكرد
8-2-2- سرپرستي
9-2-2- مرور بر عملكرد
10-2-2- معيارهاي عملكرد
11-2-2- تجديد نظر در عملكرد ممكن است عملكرد را كم اهميت جلوه دهد
12-2-2- الگوي بهبود عملكرد مديريت
3-2- پيشينه پژوهش
1-3-2- تحقيقات داخل كشور
2-3-2- تحقيقات خارج كشور
فصل سوم: فرايند پژوهش
1-3- روش پژوهش
2-3- جامعه آماري
3-3- نمونه و روش نمونه گيري
4-3- ابزار پژوهش
5-3- چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش
6-3- روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري
1-4- مقدمه
2-4- توصيف داده ها
3-4- تحليل داده ها
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد
1-5- بحث و نتيجه گيري
1-1-5- تفسير سوال اصلي پژوهش
2-1-5- تفسير سوالات فرعي پژوهش
1-2-1-5- تفسير سوال فرعي اول پژوهش
2-2-1-5- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش
3-2-1-5- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش
4-2-1-5- تفسير سوال فرعي چهارم پژوهش
2-5- نتيجه كلي
3-5- محدوديتها و مشكلات پژوهش
4-5- پيشنهادهاي پژوهش
5-5- خلاصه پژوهش
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع لاتين
ضمايم
پرسشنامه مربوط به مدير
پرسشنامه مربوط به كاركنان

فهرست جداول:
جدول شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت
جدول شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات
جدول شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه خدمت
جدول شماره (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب رشته تحصيلي
جدول شماره (4-5) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال اول پژوهش
جدول شماره (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال دوم پژوهش
جدول شماره (4-7) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال دوم پژوهش
جدول شماره (4-8) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال سوم پژوهش
جدول شماره (4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال چهارم پژوهش
جدول شماره (4-10) شاخصهاي آمار توصيفي سوال اول
جدول شماره (4-11) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي اول پژوهش
جدول شماره (4-12) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي دوم پژوهش
جدول شماره (4-13) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش
جدول شماره (4-14) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي دوم پژوهش
جدول شماره (4-15) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش
جدول شماره (4-16) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي سوم پژوهش
جدول شماره (4-17) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش
جدول شماره(4-18) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي چهارم پژوهش
جدول شماره (4- 19) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي چهارم پژوهش
جدول شماره (4-20) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند

فهرست نمودارها:
نمودار شماره (2-1) مفهوم فايول از پل ارتباطي
نمودار شماره (2-2) مدل فرايند ارتباطات
نمودار شماره (2-3) مدل برلو از ارتباطات
نمودار شماره (2-4) سيستم اطلاعات
نمودار شماره (2-5) مراحل مختلف فرايند تصميم گيري
نمودار شماره (2-6) مدل ماهواره اي عملكرد سازماني
نمودار شماره (2-7) موضع گيري براي عملكرد آينده
نمودار شماره (2- 8) ارتباط اجزاي الگوي بام
نمودار شماره (2- 9) مديريت عملكرد
نمودار شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك جنسيت
نمودار شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك ميزان تحصيلات
نمودار شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك سابقه خدمت
نمودار شماره (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك رشته تحصيلي
نمودار شماره (4-5) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي اول پژوهش
نمودار شماره (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي دوم پژوهش
نمودار شماره (4-7) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي دوم پژوهش
نمودار شماره (4-8) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي سوم پژوهش
نمودار شماره (4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي چهارم پژوهش
نمودار شماره (4-10) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند1
نمودار شماره (4-11) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند

منابع ومأخذ:
1-آذرخش، تقي، ايماني، محمد نقي ، اسماعيل تبار، مهدي، از آغاز تا پست مدرن، 1383، انتشارات فرهنگ سبز، صص 6 و 58.
2-آذرنگ، عبدالحسين، 1378، شمه اي از اطلاعات و ارتباطات، نشر كتابدار، ص 27.
3-اقتداري، علي محمد، 1380، سازمان و مديريت، تهران، مولوي، ص 26 و 105.
4-الواني، سيد مهدي، 1372، مديريت عمومي، نشر ني،ص 88 .
5-الواني، سيد مهدي، پژوهشي در زمينه برخي از مشكلات سازماني و عدم ارضاي نيازهاي كاركنان، مديريت دولتي، تهران، مركز مديريت دولتي، 1369، ص 53.
6-بهرنگي، محمد رضا، 1378، مديريت آموزشي و آموزشگاهي، ص 98.
7-پرهيزگار، كمال، 1368، روابط انسان در مديريت، تهران، انتشارات اشراقي، صص 217 و 225 و 230 .
8-جاسبي، عبدالله، 1368، نظارت و كنترل سازماني از ديدگاه اسلام، مركز مديريت دولتي، صص 242 و 244 و 245.
9-جهانگردي، مرتضي، 1383، نشريه جهان اقتصاد ، ص 46.
10-خدامي، مسعود، 1380، نشريه صنعتي نساجي، ص 85.
11-رابينز، استيفن پي، 1378، رفتار سازماني، مفاهيم نظريه و كاربردها، ترجمه دكتر علي پارساييان و دكتر محمد اعرابي، جلد دوم، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، ص 51.
12-رحماني، مهري، نشريه زيور ورزش، شماره 26، تابستان 1369، ص 26.
13-رضاييان، علي، 1373، مديريت رفتار سازماني، انتشارات دانشگاه تهران، صص 39 و 200 .
14-رضائيان، علي، 1371، اصول مديريت، انتشارات سمت، ص 61-63.
15-رزاقي، محمدرضا، 1382، نشريه صنايع پلاستيك،ص 25
16-رنجبري، مجيد، 1380، بررسي ميزان اثربخشي ارتباطات، ارشد، ص 78
17-روحاني، محمد حسين، 1378، بررسي و نقش فرايند ارتباطات در عملكرد مديران، كارشناسي ارشد، ص 98-99.
18-سازمان امور اداري و استخدامي كشور، 1373، مديريت عملكرد، ناشر سازمان معين ادارات،ص 9.
19-صائميان، عليرضا، 1377، نشريه جهان اقتصاد،ص 22.
20-علاقه بند، علي، 1378، مديريت عمومي، تهران نشر روان ، ص 9.
21-علوي،سيدامين الله،1370 روان شناسي مديريت و سازمان، مركزآموزش مديريت دولتي،ص 105.
22-عميد، حسن، 1361، فرهنگ فارسي عميد، تهران، نشر سپهر، ص 917
23-فرد لوتانز، 1374، رفتار سازماني، ترجمه دكتر علامعلي سرمد، ناشر موسسه بانكداري ايران، صص 660 و 672 و 674 و 675.
24-فلاح، ام البنين، 1381، نشريه صداي عدالت، ص 35
25-كاظمي، بابك، 1368، سيستم اطلاعات مديريت، تهران، ناشر پيشبرد، صص 107 و 111 و 116.
26-كروبي، مهدي، 1381، نقش ارتباطات (ميان فردي) در توسعه صنعت جهانگردي، (رساله دكتري)، ص 101.
27-كروبي، محسن، 1378، اطلاعات و ارتباطات، نشر روان، صص 61 و 105.
28-كوكلان، هوشنگ، 1358، رفتار سازماني، تهران، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني، صص 225 - 228 .
29-كونتز و اودانل، 1375، اصول مديريت، ترجمه دكتر فرهنگي، طوسي، مهدويان و علوي،ص 411 .
30-گيريفين، مورهد، 1374، رفتار سازماني، ترجمه الواني، معمارزاده، صص134 و 463 و 465.
31-محسنيان راد، مهدي، 1369، ارتباط شناسي، ناشر سروش، ص 247
32-مشبكي، اصغر، 1371، بررسي جوانب مختلف انگيزش كاركنان در سازمان، مديريت دولتي، تهران ، ص 240.
33-معتمد نژاد، كاظم، 1371، وسايل ارتباط جمعي، ناشر دانشگاه علامه طباطبايي، ص 71.
34-مصدقي، مجتبي، 1380، نشريه جهان اقتصاد، شماره 8. ، ص 2.
35-مير سپاسي، علي، 1371، اصول مديريت، انتشارات سمت ، صص 356 و 357 و 411.
36-ميچل ترنس، آر، 1373، مردم در سازمانها، ترجمه دكتر حسين شكركن، انتشارات رشد، صص 98 و 373.
37-مومني، عبدالله، 1384، بررسي نقش ارتباطات در بهره وري، ارشد، ص 88.
38-هوي و ميسكل، 1382، مديريت آموزش، ترجمه دكتر سيد عباس زاده، انتشارات دانشگاه اروميه، ص 668.
39-هري، پال و بالانچارد، 1378، مديريت رفتار سازماني، ترجمه دكتر قاسم شبستري، تهران، انتشارات اميركبير ، صص 420 – 421.

1-Arthur G. Bdian,(1986) , International Edition, PP 518- 538.
2-Appold, Barbara , (2006) , “A case study of the impact od teachers with awareness of the process communication model on student achievement . Ed . D ., central Michigan Univarsity.
3-Barney. B. Jay, Griffin W. Ricky.(1992), The Management of organization. USA: Houghton Mifelin company.
4-Barnard, A. and barrett, K, (1951) , An Exprimental Approach to organization communication, Perssonnel, P. 366.
5-Harper, Lois, (2006), “A compostite semantic communications framework for representation of agent communication language semantics . Ph. D. the university of Alabama in Huntsville.
6-Li, Hongjun, (2002), “I,telligent distributed fault and performance Management for communication networks . Ph. D. University of Maryland college park.
7-Kemmitt, Alicia M, (2006), “ Active voice and community engagement: transforming united states public service media through strategic communication . Ph. D, University of Massachusetts Amherst
8-By Oliphant , Rebecca go , (1994) , Linking communication with performance management in an applied setting. Ph. D., The florida state university.
9-Ries, shonna K, (2005), “ Family communication patterns and conflict management styles dating relationships: An empirical study . M.A, California state university, dukkerton.
10-Robines. P, Stephen, ( 1998) , organization Behavior. USA: prentice- Hall, International, Inc.
11-Ross, Joel. E, (1970) , management by Information system, New Jersey: Prentice- Hall, Inc.
12-Schpdeebeck, peter.(1971) , P, management system, New York: john wiley and sons, Inc.
13-Sawatzky , Harvey , M.N.R.M., (2006) , Partnership and communication in resource management : A study of the Canadian model forest network. University of Manitoba (Canada).
14-Stoner. A. F, James, Freeman. R, Edward,( 1989) , management, USA: prentice- Hall, International, Inc.
15-Wyatt. H, (1990) , “crisis in supervision . Personal, Vol. 67, No. 11, Nov. pp: 1.
16-Thompson, jon,(2006) , “ Adapting the process communication model to higher education writing. Ed. D, central Michigan University.


پروژه


بررسی


و


نقش


فرآیند


ارتباطات


در


عملکرد


مدیران


سازمان


ملی


جوانان


و


نهادها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، جوایز برندگان جشنواره مرحوم دکتر نوربخش ...

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گلستان - گرگان

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و عضویت اتاق ایران و روسای اتاقها در کارگروه های مذکور ...

نطرات داوطلبان کنکور دکتری دانشگاه آزاد درباره مصاحبه ها

حسین: : 1395/04/09. با سلام خدمت همه دوستان علاقمند به شرکت در دوره دکتری مجموعه مدیریت و ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل از سال 1980 به بعد، روز 27 سپتامبر را به عنوان روزجهانی ...

استخدام استانداری چهارمحال و بختیاری در سال 97 (خبر جدید ...

خبر ۱۴ فروردین ۹۷ – ایجاد ۵۳۰۰ شغل در بخش صنعت چهارمحال و بختیاری رئیس سازمان صنعت ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل از سال 1980 به بعد، روز 27 سپتامبر را به عنوان روزجهانی ...

خبرگزاری جمهوری اسلامی

در حاشیه دیدار با همتایان خارجی ظریف: برجام و حرکت آمریکا در نقض آن محور گفت و گوها است

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

سازمان ها و نهادها ستادها و نهادها. نهاد رياست جمهوری; شورای عالی ...

هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، جوایز برندگان جشنواره مرحوم دکتر نوربخش ...

مرکز پژوهشها - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ...

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه ...

مرکز پژوهشها - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ...

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه ...

مرکز پژوهشها - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ...

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

استخدام وزارت جهاد کشاورزی در سال 97 (کلیه اخبار) | استخدام

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از پرداخت یک هزار و ۲۴۸ میلیارد ریال تسهیلات در ...

مهر 1392 - موضوع پایان نامه - Blogfa

نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه کشور. رابطه بین شیوه های تأمین مالی و درصد تغییرات ...

وزارت دادگستری

تروریسم، افراط گرائی و تحریم های یکجانبه تهدیدی برای صلح جهانی است ; آیین بزرگداشت ...

چكيده: - conf.semnan.ac.ir

... در مقیاس های ملی و بین ... و نقش ارتباطات ... اعضای سازمان و در بین ...

همایش های تاریخی و گردشگری : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، جوایز برندگان جشنواره مرحوم دکتر نوربخش ...

نطرات داوطلبان کنکور دکتری دانشگاه آزاد درباره مصاحبه ها

حسین: : 1395/04/09. با سلام خدمت همه دوستان علاقمند به شرکت در دوره دکتری مجموعه مدیریت و ...

همایش های تاریخی و گردشگری : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پاورپوینت بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها

دانلود آموزش آنبریک و باز کردن گوشی هواوی مدل G730-U302 بدون پاک شدن و استخراج مخاطبین با usb با لینک مستقیم

تحقیق در مورد اصطكاك word

تحقیق در مورد ضايعات خاك 28 ص

کتاب دبیر New Total English Upper Intermediate

مقاله درمورد جامعه شناسی شهری 16ص

وکتور سبد خرید -فایل کورل

دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی عملکرد کارکنان.

پاورپوینت کارآفرینی و طرح توجیهی پوشش دهی توسط رسوب فیزیکی بخار ویژگی ها روش ها و کاربردها

دانلود تحقیق كارآموزي عمران بيان مراحل مختلف اجرا 50 ص