دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت کارگاه صدا و اثرات آن بر بدن - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت کارگاه صدا و اثرات آن بر بدن

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت کارگاه صدا و اثرات آن بر بدن صدای بلند شایعترین علت کاهش شنوایی است . کاهش شنوایی حسی عصبی در جوامع امروزی به همراه توسعه تکنولوژی وگسترش صنایع مختلف وافزایش آلاینده های زیست
محیطی شیوع زیادی یافته است.
تاثیرات سوء صداي بلند در قالب تخریب سیستم شنوایی وکاهش شنوایی حسی و عصبی و تاثیر مستقیم بر برقراري ارتباط گفتاري در کنار تاثیرات سوء بر سایر اندامها از جمله سیستم اعصاب ، قلب و عروق ، غدد درون
ریز و خون کاملا مشخص شده است .
بر اساس شاخصهای آمارواحد بهداشت حرفه ای کشور در مرکز سلامت ومحیط کاردر سال 85 بالغ بر 468840 نفر نیروی کار شاغل در کارگاههای تحت پوشش به صورت جدی در معرض صدای مخاطره آمیز
بوده واز 583499 نفر معاینه شده 34714 نفر مبتلا به افت شنوایی ناشی از صدا بوده اند که این آمار در مقایسه با سایر بیماریهای شغلی بسیار بالا است.
ازآنجا که صدا رایجترین عامل زیان آور فیزیکی محیط کار است وحس شنوایی از مهمترین حواس انسان وبعنوان زیر بنای گفتار وزبان قلمداد می شود لذا افت شنوایی ناشی از صدا در صدر بیماریهای شغلی در جهان
قرار دارد . این بیماري درمان طبی ندارد وهدف از برنامه حفاظت شنوایی پیشگیري از ایجاد افت شنوایی درافراد شاغل است و پنج فاز آن شامل: آموزش، بررسی مواجهه با صدا (پایش فردي ومحیطی)، کنترل هاي
مهندسی و مدیریتی صدا، ادیومتري وارزیابی برنامه است که به شرح آن می پردازیم.
مقدمه اي بر آناتومي و فيزيولوژي گوش :
گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. امواج صوتی مراحل مختلفی را درون گوش طی می کنند تا به اعصاب شنوایی تبدیل شوند. هر کدام از اجزای گوش روي این امواج تاثیر گذاشته (تقویت، جمع آوری ، تغییر
فرکانس ، انتقال و...) و به اعصاب شنوایی می رسند. ساختمان گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است.
سيستم شنوايي شامل:
گوش خارجی
ميانی
داخلی
اعصاب شنوايی و كورتكس
بخش های خارجی ومیانی گوش صرفا“ نقش انتقال صوت را دارند در حالی که گوش داخلی همزمان عمل دوگانه تعادل وشنوایی را انجام می دهد.
گوش خارجی :يك فضای مستطيل شكل است و شامل لاله گوش ومجرای شنوايی خارجی ميباشد كه جزء اندامهای حفاظتی و هدايتی گوش هستند.
لاله گوش:
لاله گوش در غالب حیوانات متحرک است، و برای جمع کردن و هدایت امواج صوتی و تشخیص جهت صدا بکار می رود، ممکن است به طرف منبع صورت متوجه شود. در انسان لاله گوش بی حرکت است ولی تا
اندازه ای جهت صوت را می تواند تشخیص دهد.
مجرای گوش خارجی:
لوله ایست که تقریبا 2 تا 3 سانتیمتر طول دارد و در حدود یک سانتیمتر مکعب حجم دارد و به پرده صماخ ختم می شود.
لاله گوش دارای یک سطح داخلی ویک سطح خارجی می باشد ، روی اسکلت آنرا پوست خیلی نازکی پوشانده است که سخت به اسکلت اتصال دارد بنابراین جایی برای باز شدن پوست وجود ندارد وآبسه های این ناحیه
دردناک است ( چون پوست آن بویژه در جلو محکم به بافت زیر خود چسبیده وقابل جدا شدن نیست )
وظيفه مجرا هدايت صوت به سمت پرده صماخ و همچنين محافظت پرده از آسيبهای مستقيم می باشد.
ارتعاشات صوتی تا قسمت انتهایی این لوله بوسیله هوا منتقل شده ، پس از آن بوسیله محیطهای جامد و مایع به گوش میانی انتشار می یابد.
این مجرا لاله گوش را به گوش میانی وصل
می کند ، یک سوم خارجی مجرا غضروفی
ودوسوم داخلی آن استخوانی است.
سرتاسر مجرای گوش خارجی با پوستی
پوشیده شده که بخشی از آن حاوی مو و
غددعرق تغییر شکل یافته است ، این غدد
ماده چسبناک چربی موسوم به موم یا سرومن
ترشح می کند که باعث جذب گردوخاک وحشرات کوچک می شود.
گوش ميانی :
شامل پرده صماخ و استخوانهای سه گانه (چكشی،سندانی،ركابی) است . اين سه استخوان انتقال مكانيكی و تقويت انرژی صوتی دريافت شده توسط پرده صماخ به دريچه بيضی را بعهده دارند. استخوان چكشی به پرده
صماخ وركابی به پرده بيضی متصل است كه رابط اين دو ،استخوان سندانی است. جابجايی پرده صماخ باعث حركت استخوان ها شده و انرژی به دريچه بيضی در حلزون گوش منتقل می گردد.
پنجره بیضی:
استخوان چکشی به پرده صماخ و استخوان رکابی به پنجره بیضی (Ovale) ختم می شود که سطح آن 14 مرتبه از پرده صماخ کوچکتر است. چون سطح صماخ 14 مرتبه از سطح بیضی بزرگتر است لذا فشار در
پنجره بیضی 14 مرتبه زیاد می گردد.
این دریچه ، به گوش داخلی باز می شود ودرواقع بین گوش داخلی وگوش میانی قرار دارد.
پنجره گرد:
در گوش میانی ، پنجره دیگری وجود دارد که به پنجره گرد (Round) مرسوم است. پنجره گرد و پنجره بیضی حد فاصل بین گوش داخلی و میانی است. پنجره بیضی ارتعاشاتی را که به پرده صماخ می رسد از طریق
استخوانهای گوش میانی به گوش داخلی منتقل می کند و پنجره گرد سبب می شود مایع گوش داخلی که در محفظه غیر قابل ارتعاشی قرار دارد، بتواند مرتعش شود.
گوش داخلی: اين بخش از دستگاه شنوايی شامل حلزون، شبكه عصبی انتقالی و درمجاورت آن مجاری نيم دايره تعادلی است كه نقش آن حفظ تعادل اندامهای حركتی می باشد.
گوش داخلی امواج منتقل شده از گوش میانی را دریافت و آن را به امواج شنوایی تبدیل می کند. گوش داخلی اصلی ترین قسمت گوش است و از چندین قسمت تشکیل شده است.
مجاری نیم دايره اي: در ساختمان گوش سه مجرای نیم دايره اي واقع شده است که برای حفظ تعادل
بدن در فضا بکار می رود و در امر
شنیدن تاثیر ندارد.
کیسه اوتریکول و ساکول:
اوتریکول وساکول دو کیسه هستند که همراه با مجاری نیمدایره در تعادل نقش دارند. از بین این دو کیسه اوتریکول بزرگ تر است . این کیسه بیضوی ، کشیده ونامنظم است . ساکول یک کیسه کوچک تر وگردتر است.
ساکول در جلو واوتریکول در عقب واقع شده وبه وسیله مجرایی به هم ارتباط دارند.
حلزون:
حلزون اندامی استخوانی و مارپيچ است كه درون آن سه كانال محتوی مايع اندولنف وگيرنده های دستگاه شنوايی قرار دارد. امواج صوتی عبوری از دريچه بيضی در اين سيستم دريافت و به گيرنده های عصبی شنوايی
منتقل می گردد.
صوت وصدا: تفاوت بين صوت (Sound ) وسروصدا(Noise ) ذهنی است. صوت معمولا" به چيزهايی كه خوشايند (موسيقی ) ويا مفيد (گفتگو ) باشد، تلقی می شود در حاليكه سروصدا به چيزهای ناخواسته
،نامطلوب وناخوشايند مانند صدای برش چوب وفلز،دستگاه تراش وريسندگی وبافندگی و... گفته می شود
فيزيك صوت :
صوت از ارتعاش سريع محيط های كشسان (Elastic) واجسام (جامد ،مايع وگاز ) بوجود می آيد.
(الاستیک یا کشسانی قابلیتی است که با وجود آن ذرات محیط می توانند از وضعیت تعادل خارج شده ونوسان کنند.)
امواج صوتی شكلی از امواج مكانيكی طولی هستند كه عموماً در هوا منتشر شده و در تمام محيط های مادی نيز قابل انتشار هستند .
امواج مکانیکی طولی امواجی هستندکه از تغییر مکان قسمتی از یک محیط کشسان نسبت به وضعیت تعادل خود ناشی می شود واین امر به نوبه خود سبب نوسان محیط می گردد)
مشخصات صوت : طول موج ، زمان تناوب وفرکانس می باشد.
طول موج: طول موج يك صوت عبارت است از مسافت طی شده در يك سيكل كامل (با علامت لاندا وبر حسب متر بیان می گردد.)
دوره تناوب : مدت زمانی كه لازم است تا يك پريود ونوسان كامل انجام شود. ( با علامت T وبر حسب ثانیه بیان می گردد.)
فركانس: ( Sound) صوت عبارت از تعداد نوسانات كامل در واحد زمان می باشد.(با علامت F وبر حسب هرتز بیان می گردد.)
فرکانس تا 512 هرتز بم ،512 تا 2048 هرتز متوسط وبیش از 2048 را زیر می نامند.
رديف شنوايی :
تمام ارتعاشات مكانيكی بوسيله گوش انسان قابل دريافت ودرك نيست وبايد دامنه وفركانس آن در ناحيه معينی باشد، تا شنيده شود. اين ناحيه را رديف شنوايی می نامند. ودر افراد مختلف متغير است وبستگی به سن ، جنس
،كاهش احتمالی شنوايی، شرايط فيزيولوژی وغيره دارد. گستره فركانسی قابل شنيدن توسط گوش انسان در يك فرد جوان با شنوايی طبيعی 20 تا 20 هزار هرتز است. وفركانسهای مكالمه بين 500 تا 4000 قرار
دارد.
اثرات صدا بر انسان:
اثرات صدا بر انسان از چند جنبه مورد توجه می باشد :
صدمه به دستگاه شنوايی
تداخل با مكالمه: مكالمه درمحيط های كاری بعنوان يكی از راههای ارتباط می باشد كه در صورت وجود صدای زمينه مخصوصاً در فركانس های مكالمه (2000-100هرتز)
می تواند ارتباط بين افراد را از طريق كلامی مختل سازد و باعث بروز اشتباه و نيز حوادث گردد. در ارزيابی صدا، تراز تداخل با مكالمه نيز محاسبه می گردد و مورد توجه قرار می گيرد.
اثر برروی اندام بينايی : در مواجهه با صدا ، كنترل تطابق و عكس العمل به نور كم می شود .
اثر بر سيستم تعادلی :(گيجی ،تهوع،اختلال در راه رفتن)
ناراحتی اجتماعی : مانند اثر بر خواب و روابط اجتماعی و خانوادگی خصوصاً هنگامی كه افت شنوايی به ناحيه مكالمه سرايت نموده باشد . افرادی كه دچار افت دائم شنوايی شوند ميل دارند اين عارضه مخفی بماند ،لذا در
مناسبات اجتماعی كمتر شركت می كنند.
اثرات عصبی : اثر بر دستگاه گوارش شامل :اختلالات و حتی دردهای شكمی و ترشح زياد اسيد معده و تشديد بيماريهای مرتبط
اثرات جانبی: شامل كاهش راندمان كار ، افزايش ريسك حوادث
اثرات روانی: هيجان،تحريك پذيری و اختلالات روانی .مطالعات نشان داده است كه افرادی كه با صدا مواجهه دارند بيشتر به اختلالات روانی دچار می شوند.
اثرات فيزيولوژيك عمومی: صدا می تواند باعث تحريك عصبی شده و ضربان قلب،فشار خون و مصرف اكسيژن وتعداد تنفس را افزايش دهد كه اين تغييرات بر عملكرد دستگاههای بدن اثر نامطلوب دارد. اين عوارض
برای كسانی كه بيماريهای قلب وعروق دارند وهمچنين زنان باردار بسيار خطرناك است .
شامل 52 اسلاید POWERPOINT


دانلود پاورپوینت کارگاه صدا و اثرات آن بر بدن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تخمین رتبه کنکور

اخبار کنکوری آموزشی. انتشار سئوالات و کلیدآزمون ept خرداد ماه دانشگاه آزاد (1) توزیع ...

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

با کلیک بر روی بنر زیر به عضویت کانال تلگرام کار و فناوری کلاله درآیید و به فضایی ...

مرجع دانلود کتاب - استرس و راه های مقابله با آن

پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب pdf، دانلود رمان و داستان، دانلود ...

کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش …

کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش گوسفند کاروفناوری پودمان نگه داری از ...

فان و سرگرمی - 321pekh.ir

دانلودرایگان آهنگ تیتراژ پایانی سریال زیر پای مادر از علی زند وکیلی; دانلود آهنگ ...

کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش …

کاروفناوری کَلاله - دانلود پاورپوینت پرورش گوسفند کاروفناوری پودمان نگه داری از ...

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

با کلیک بر روی بنر زیر به عضویت کانال تلگرام کار و فناوری کلاله درآیید و به فضایی ...

فان و سرگرمی - 321pekh.ir

دانلودرایگان آهنگ تیتراژ پایانی سریال زیر پای مادر از علی زند وکیلی; دانلود آهنگ ...

مرجع دانلود کتاب - استرس و راه های مقابله با آن

پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب pdf، دانلود رمان و داستان، دانلود ...

تخمین رتبه کنکور

اخبار کنکوری آموزشی. انتشار سئوالات و کلیدآزمون ept خرداد ماه دانشگاه آزاد (1) توزیع ...

دانلودپاورپوینت درباره ی تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو

دانلود مقاله کامل درباره ملي شدن صنعت نفت

فایل پاورپوینت در مورد مجموعه ی آزمون عملکردی کتاب علوم تجربی پایه ی اول ابتدایی.

دانلود کارآموزي حسابداري زعفران1

دانلودپاورپوینت درباره ی تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو

اقدام پژوهی چگونه توانستم با مشکل خودخواهی و غرور مینا مقابله کنم و او را با دوستان خود سازگار سازم؟

دانلود کارورزی به شیوه پژوهش روایتی مشکل جمعی

تحقیق: مهدویت در ادیان مختلف

شبیه سازی سیستم ups در سیمولینک متلب

تحقیق در مورد نقش پيامبران درراهبري انسانها 70 ص